Pomáhame občanom s nájomnými zmluvami, darovacími zmluvami, s dedičským konaním, vymáhaním pohľadávok, so zastupovaním v súdnom, ako i exekučnom konaní.

Čítaj viac

Zaoberáme sa obchodnoprávnymi zmluvami a nárokmi, ktoré z nich vznikajú, vymáhaním pohľadávok vzniknutých z obchodnoprávnych vzťahov. Pracujeme na zakladaní spoločností, vykonávaní zmien v spoločnostiach, a tiež na ich rušení.

Čítaj viac

Našich klientov zastupujeme pri rozvodoch, pri vyporiadaní majetku po rozvode, v konaniach o úprave pomerov neplnoletých detí pred a po rozvode manželstva, ako i v konaniach týkajúcich sa vyživovacej povinnosti a podobne.

Čítaj viac

Zabezpečujeme kompletný poradenský servis vo veciach prevodu nehnuteľností, pri zriadení vecného bremena a predkupného práva k nehnuteľnostiam, ale i pri realizácii záložného práva.

Čítaj viac

Novinky

1. septembra 2018 vstúpila do účinnosti novela Obchodného zákonníka, na základe ktorej si spoločnosť s ručením obmedzeným nebudú môcť založiť osoby vedené v zozname dlžníkov v Sociálnej poisťovni.
Čítaj viac
Orgány verejnej moci od Vás od 1. septembra 2018 už nemôžu žiadať predloženie výpisov z obchodného a živnostenského registra, ani z katastra nehnuteľností.
Čítaj viac
Novela katastrálneho zákona, ktorej účinnosť sa navrhuje od 1.9.2018, reaguje na požiadavku elektronizácie spoločnosti a skvalitnenia služieb poskytovaných katastrom nehnuteľností. Prinášame Vám prehľad dôležitých zmien.

Čítaj viac

Od 15. marca 2018 musia všetky druhy obchodných spoločností, družstiev, neinvestičných fondov, neziskových organizácií, nadácií a účelových združení majetku bez právnej subjektivity v zmysle novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu identifikovať konečného užívateľa výhod – fyzickú osobu, ktorá riadi subjekt alebo má z jeho činnosti prospech. Výnimkou sú len subjekty verejnej správy. Doteraz sa táto povinnosť týkala najmä spoločností zapísaných v Registri partnerov verejného sektora, avšak odteraz sa týka takmer každej spoločnosti. Údaje o konečnom užívateľovi výhod je nutné uchovávať a aktualizovať.

Čítaj viac

GDPR nahradí zákon č. 122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov a jeho vykonávacie vyhlášky. Uplatňovať sa začne od 25. mája 2018 v rámci celej Európskej únie. V Slovenskej republike bude popri GDPR platiť aj nový zákon o osobných údajoch, ktorý bude niektoré práva a povinnosti regulovať. Spoločnosti, ktoré pracujú s osobnými údajmi svojich klientov sa musia pripraviť na sprísnenie podmienok týkajúcich sa udelenia súhlasu dotknutej osoby. Súhlas musí byť aktívny prejav vôle a nesmie byť skrytý v obchodných podmienkach ani podmienený poskytnutím služby či dodaním tovaru.

Čítaj viac

Základom úspechu sú naši spokojní zákazníci

Odborné a transparentné služby pre širokú verejnosť

JUDr. Jaroslav Čibenka

Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Čibenka s. r. o. poskytuje právne služby a právne poradenstvo v oblasti slovenského a českého práva.   

Našim cieľom je poskytnúť pre klienta rýchle, spoľahlivé a flexibilné služby pri zachovaní maximálnej diskrétnosti. Spolupracujeme s notárskymi a exekútorskými úradmi, advokátskymi kanceláriami, daňovými poradcami, audítormi, prekladateľmi a tlmočníkmi, znalcami a ďalšími odborne spôsobilými osobami na území Slovenskej a Českej republiky čo našej advokátskej kancelárii umožňuje poskytnúť právne služby rýchlejšie a flexibilnejšie.

Naša Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Čibenka s.r.o. poskytuje komplexné právne služby a právne poradenstvo najmä v oblasti:

O nás

Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Čibenka so sídlom v Púchove pôsobí od roku 2014. Poskytuje právne a poradenské služby klientom nielen v rámci Slovenskej, ale i Českej republiky.
Je tvorená mladým a flexibilným kolektívom právnikov, ktorých snahou je byť čo najbližšie ku klientom. Mobilita a flexibilita podľa potreby našich klientov je totiž našou prioritou. Hlavným cieľom našej advokátskej kancelárie je poskytovať klientom komplexné, rýchle a kvalitné služby a právne poradenstvo so zachovaním diskrétnosti a profesionality.
O kvalitách našej advokátskej kancelárie vypovedá aj rozsiahly zoznam klientov, v ktorom sa nachádzajú nielen mená z radov občanov, ale i množstvo podnikateľov a spoločností. Keďže sa v našom zozname nachádza aj množstvo zahraničných klientov a spoločností, máme bohaté skúsenosti so spoluprácou s rôznymi odborníkmi (notári, znalci, exekútori…) aj mimo územia Slovenskej republiky.
Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam advokátskej kancelárie JUDr. Jaroslav Čibenka vieme všetkým našim klientom sprostredkovať právne služby, a to od jednoduchých právnych úkonov, akými sú kúpne a darovacie zmluvy, až po zastupovanie v súdnych konaniach.

Elektronická komunikácia
Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Čibenka s.r.o. komunikuje s úradmi ako i orgánmi verejnej správy cez ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk), a teda výlučne elektronicky, čím svojim klientom zabezpečujeme rýchlejšie, spoľahlivejšie a v neposlednom rade finančne výhodnejšie služby. Ako príklad môžeme uviesť kataster nehnuteľností, kde sa pri elektronickom podaní automaticky znižuje súdny poplatok na polovicu.

Slovensko.sk je portál, ktorý poskytuje množstvo informácií z osobitých rezortov, ale jeho hlavnou úlohou je navigovať k používaniu elektronickej komunikácie s verejnou správou. Keďže tento typ komunikácie je oveľa efektívnejší než klasické podávanie v listinnej forme, postupne sa zavádzajú rôzne zmeny. Jedným z prípadov, kedy sa elektronická komunikácia stala nevyhnutnosťou, je exekučné konanie. Túto reformu zaviedla novela Exekučného poriadku, ktorý zaviedol povinnosť od 1.apríla 2017 komunikovať v rámci exekučného konania výlučne elektronicky. To znamená, že návrh musíte podať prostredníctvom elektronického formulára do elektronickej schránky. Nemôžete zabudnúť ani na autorizáciu, zasa elektronickým podpisom. Rovnako elektronicky sa dokladá exekučný titul, ostatné listiny, späťvzatie návrhu, oprava chýb…
Zatiaľ čo pre podaktorých je táto zmena novinkou a v elektronickej komunikácii sa len začínajú orientovať, v našej advokátskej kancelárií je elektronická komunikácia samozrejmosťou.