Orgány verejnej moci od Vás od 1. septembra 2018nemôžu žiadať predloženie výpisov z obchodného a živnostenského registra, ani z katastra nehnuteľností. Cieľom zákona proti byrokracii je zníženie záťaže občanov i podnikateľov a je to prvý krok k princípu „Jedenkrát a dosť“. Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.

Od januára 2019 budú úrady povinné získavať i výpis z registra trestov.