PREDÁVAJÚCI:

 • Prefotený OP/uvedenie mena, priezviska, rod. priezviska, titulu, trvalého bydliska, dátumu narodenia, rodného čísla, štátneho občianstva,

(v prípade vlastníctva nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je potrebný OP oboch manželov; v prípade podielového spoluvlastníctva je potrebný OP všetkých spoluvlastníkov)

 • Č. parcely, katastrálne územie, príp. č. LV predávanej nehnuteľnosti,
 • Kúpna cena + jej splatnosť,
 • Číslo účtu (v prípade, ak sa úhrada kúpnej ceny bude realizovať bezhotovostným prevodom),
 • V prípade použitia časti kúpnej ceny na splatenie hypotekárneho úveru – vyčíslenie predčasného splatenia od príslušnej banky/ Štátneho fondu rozvoja bývania,
 • Telefónne číslo, príp. email.

V prípade predaja bytu:

 • Opis bytu a definovanie spoločných častí a zariadení bytového domu (uvedené v znaleckom posudku alebo v starej kúpno-predajnej zmluve),
 • Vyhlásenie o neexistencii záväzkov voči Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

 

KUPUJÚCI:

 • Prefotený OP/uvedenie mena, priezviska, rod. priezviska, titulu, trvalého bydliska, dátumu narodenia, rodného čísla, štátneho občianstva,

( v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebný OP oboch manželov; v prípade podielového spoluvlastníctva je potrebný OP všetkých budúcich spoluvlastníkov)

 • Výlučné vlastníctvo/ podielové spoluvlastníctvo/ bezpodielové spoluvlastníctvo manželov,
 • V prípade podielového spoluvlastníctva – uvedenie podielov,
 • Spôsob vyplatenia kúpnej ceny – t.j. bezhotovostným prevodom/ v hotovosti*,

* v hotovosti je možná platba max. do 15 000 Eur

 • V prípade vyplatenia kúpenej ceny prostredníctvom hypotekárneho úveru – uviesť túto skutočnosť ako i banku, z ktorej sa bude úver čerpať,
 • Telefónne číslo, príp. email.

 

Pri podpise zmluvy je nevyhnutná prítomnosť všetkých účastníkov zmluvy, pričom každý pri sebe musí mať 2 doklady totožnosti (napr. OP a VP/pas).

Zastúpenie účastníka je možné prostredníctvom plnomocenstva. Túto skutočnosť prosíme nahlásiť vopred.