• podávanie prihlášok pohľadaviek do konkurzného riadenia,
  • spisovanie návrhov na prehlásenie konkurzu na dlžníka.