Deti sú povinné prispievať na náklady spoločnej domácnosti, ak majú príjem z vlastnej práce a nezáleží, či je dieťa plnoleté alebo nie. Dieťa, ktoré je schopné samé sa živiť, je povinné zabezpečiť primeranú výživu rodičovi, ktorý potrebuje materiálnu pomoc. Nejde len o stravu a bývanie, ale aj o osobné potreby vrátane kultúrnych, spoločenských potrieb primeraných veku. Najčastejšie sú rodičia odkázaní na podporu zo strany svojich detí v súvislosti so zhoršeným zdravím, keď nie sú schopní zabezpečiť zvýšené životné náklady zo svojich príjmov, resp. dôchodku.

Každé dieťa schopné samé sa živiť sa podieľa na vyživovacej povinnosti voči rodičom v takom rozsahu, v akom pomere k ostatným deťom sú jeho možnosti a majetkové pomery. Táto povinnosť platí aj v prípade, že nežijú s rodičmi v spoločnej domácnosti.