Počas existencie Vašej obchodnej spoločnosti však môžu nastať rôzne zmeny ako:

 • zmena obchodného mena
 • zmena sídla
 • zmena konateľa
 • zmena prokuristu
 • zníženie základného imania
 • zvýšenie základného imania
 • zmena predmetu poknikania
 • prevod obchodného podielu

Naša advokátska kancelária pre Vás vykoná akúkoľvek zmenu v spoločnosti s ktoroukoľvek právnou formou podnikania (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., družstvo, organizačná zložka, živnostník). Na zápis zmeny je potrebná komunikácia s príslušným obchodným registrom, ktorému treba predložiť potrebné dokumenty. Pri zmenách spoločnosti sa nevyhnete ani súdnemu poplatku, ktorý sa elektronickým podaním opäť znižuje na polovicu.
Proces zmeny v spoločnosti končí až zápisom zmeny do obchodného registra SR.

Naša služba zahŕňa:

 • Odborné poradenstvo týkajúce za požadovanej zmeny,
 • Vypracovanie všetkých dokumentov,
 • Zaplatenie správnych i súdnych poplatkov,
 • Ohlásenie na živnostenský úrad,
 • Vykonanie zápisu zmeny na obchodnom registri,
 • Oznámenie zmeny na daňovom úrade,
 • Doručenie nového výpisu z obchodného registra a ostatnej dokumentácie na adresu Vašej firmy.