Podielové spoluvlastníctvo predstavuje vlastnícke právo viacerých osôb k tej istej veci. Podstata spočíva v tom, že každý z podielových spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich z podielového spoluvlastníctva v takom rozsahu, aký zodpovedá veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu.

Občiansky zákonník vychádza zo zásady, že nikoho nemožno spravodlivo nútiť, aby zotrvával v podielovom spoluvlastníctve. Ak teda nemáte záujem byť podielovým spoluvlastníkom, máte k dispozícii dva spôsoby zrušenia podielového spoluvlastníctva:

  1. zrušenie podielového spoluvlastníctva dohodou,
  2. zrušenie podielového spoluvlastníctva rozhodnutím súdu.

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Podieloví spoluvlastníci sa môžu kedykoľvek dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. V prípade, že je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná a musí prejsť vkladovým konaním vedeným príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom. Z dohody musí byť jasné, akým spôsobom sa spoluvlastníci vyporiadali a musí riešiť vzťah všetkých podielových spoluvlastníkov k veci ako celku.

Pri dohode majú spoluvlastníci viac možností ako súd pri rozhodovaní, nakoľko jednotlivé spôsoby vyporiadania môžu lepšie kombinovať. Samozrejme, aj tomto spôsobe vyporiadavania podielového spoluvlastníctva nemožno opomenúť zákaz drobenia pozemkov.

Uzavretie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je uprednostňované pred zrušením podielového spoluvlastníctva prostredníctvom súdneho konania nakoľko je ekonomickejšie, a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že so súdnym konaním sú spojené trovy konania, ktoré zahŕňajú súdny poplatok, ako i prípadné trovy právneho zastúpenia. V zmysle zásady úspechu vo veci v prípade Vášho úspechu v súdnom konaní Vám bude priznaná náhrada trov konania protistranou a naopak, v prípade Vášho neúspechu budete povinní druhej strane trovy konania nahradiť.

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva súdnou cestou

Ak uzavretie dohody nie je možné, na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd rozhodne o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, a to jedným z nasledovných spôsobov:

  1. vec rozdelí,
  2. prikáže vec jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu,
  3. vec predá a výťažok rozdelí podielovým spoluvlastníkom podľa veľkostí ich spoluvlastníckych podielov.

Ide pritom o poradie vyporiadania, ktoré je pre súd záväzné.

  1. rozdelenie veci

Na prvom mieste prichádza do úvahy rozdelenie spoločnej veci podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov. Tento spôsob vyporiadania však možno použiť len vtedy, ak je predmet spoluvlastníctva reálne deliteľný, t.j. najmä pri nezastavaných pozemkoch. Zložitejšia situácia nastane pri rozdelení budovy. Rozdelenie budovy v zásade vylúčené nie je, podmienkou však je, aby rozdelením budovy vznikli samostatné veci, ktorých existencia nebude v rozpore so stavebnými predpismi. Ak by boli náklady spojené s reálnym delením veci neprimerane vysoké, vec treba považovať za reálne nedeliteľnú, na základe čoho súd k tejto možnosti nepristúpi.

  1. prikázanie jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu

Ak nie je možné vec dobre rozdeliť, súd spoločnú vec prikáže do výlučného vlastníctva jedného z podielových spoluvlastníkov alebo do podielového spoluvlastníctva niektorých podielových spoluvlastníkov. Prihliadne pri tom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a tiež na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Zákonodarca tým reagoval na problematiku násilia v rodine. Jeho zámerom bolo dosiahnuť, aby sa násilné správanie jedného zo spoluvlastníkov voči iným spoluvlastníkom vzalo do úvahy aj pri vyporiadavaní podielového spoluvlastníctva.

Súd zároveň zaviaže nového vlastníka alebo nových podielových spoluvlastníkov bývalej spoločnej veci zaplatiť ostatným podielovým spoluvlastníkom primeranú náhradu za ich spoluvlastnícke podiely, ktorá sa označuje aj ako tzv. vyrovnávací podiel.

Vzhľadom k tomu, že väčšina hmotných vecí je v právnom zmysle nedeliteľná, tento spôsob vyporiadania podielového spoluvlastníctva je najčastejší.

  1. predaj a rozdelenie výťažku podľa veľkostí spoluvlastníckych podielov

Predaj veci je možný len v prípade, že žiadny z podielových spoluvlastníkov nemá o danú vec záujem.  Výťažok z predaja súd rozdelí bývalým podielovým spoluvlastníkom podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov.

 

Zákon pripúšťa, aby súd výnimočne návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva z dôvodov hodných osobitého zreteľa zamietol, a teda aby prinútil podielového spoluvlastníka zotrvať v podielovom spoluvlastníctve. Podľa súdnej praxe by takýmto dôvodom hodným osobitého zreteľa mohla byť napríklad situácia, keď individuálny záujem spoluvlastníka – odporcu prevažuje nad individuálnym záujmom spoluvlastníka – navrhovateľa do takej miery, že v súlade s dobrými mravmi mu treba poskytnúť ochranu takouto formou.

 

Nakoľko je mnohokrát ťažké s  podielovými spoluvlastníkmi dospieť k dohode, odporúčame Vám obrátiť sa na našu advokátsku kanceláriu. Poskytneme Vám kompletné právne poradenstvo, poradíme najvhodnejší spôsob vyporiadania Vášho podielového spoluvlastníctva, oslovíme ostatných spoluvlastníkov, vypracujeme dohodu o vyporiadaní spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností alebo Vás budeme zastupovať v súdnom konaní o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.